ข้อตกลงการใช้งาน

หากท่านได้สมัครสมาชิกและใช้งานระบบ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงการใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
กรุณาศึกข้อมูลส่วนนี้อย่างละเอียดเพื่อผลประโยชน์ของท่าน และเพื่อสามารถใช้งานระบบได้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

ทั่วไป

(1) เมื่อท่านได้ทำการสมัครสมาชิก ถือว่าได้ท่านอ่านข้อตกลงเงื่อนไขการใช้บริการนี้ และได้ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
(2) ข้อตกลงการให้บริการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะมีผลทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
(3) ข้อตกลงการให้บริการนี้ ประกาศใช้ล่าสุด ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2564


การให้บริการ

(1)เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อบริการ ถือว่าท่านได้อ่านรายละเอียดบริการแล้วอย่างละเอียดรอบคอบ จะไม่สามารถแก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือยกเลิกใดๆภายหลังได้
(2) การเติมยอดลด สามารถทำรายการเติมได้เมื่องานที่เลือกใช้มีระยะเวลาประกันงานระบุไว้เท่านั้น และต้องไม่มีระยะประกันดังกล่าว ซึ่งระบบจะสามารถเติมได้ถึงยอดเริ่มงาน + จำนวนสั่งงานเท่านั้น
(3) หากยอดปัจจุบันดังกล่าวลดต่ำกว่ายอดเริ่มงาน ท่านจะไม่สามารถเติมยอดได้แม้ว่าจะยังอยู่ในระยะประกัน อันเนื่องมาจากอาจลดจากคำสั่งซื้อหมายเลขก่อนหน้า หรือบริการจากแหล่งอื่น
(4) การเติมยอดหรือยกเลิกงาน ขึ้นกับดุลพินิจของ Adserve เท่านั้น หากมีการยกเลิกงานระบบจะคืนเงินเข้ายอดคงเหลือ
(5) การสั่งซื้อบริการเป็นควาบรับผิดชอบของท่าน ทางระบบจะไม่รับผิดชอบกรณีที่บัญชีถูกปิด หรือโพสถูกลบ ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
(6) หากท่านพยายามฉ้อโกงระบบไม่ว่าวิธีใดก็ตาม ทางระบบจะระงับบัญชีของท่าน และยกเลิกงานที่ให้บริการทั้งหมด
(7) การสั่งงาน หากลิ้งค์เดิมทำงานอยู่ ท่านจะต้องไม่สั่งซ้ำหรือพยายามเพิ่มด้วยวิธีอื่นๆ ท่านจะสามารถสั่งได้อีกครั้งเมื่อสถานะงานขึ้นเสร็จ
(8) หากท่านได้สั่งงานแล้ว ถือว่ากระบวนการเสร็จสมบูรณ์ มีการไตร่ตรอง สอบถาม พิจารณาก่อนสั่งดีแล้ว ซึ่งจะไม่สามารถยกเลิกงานได้ไม่ว่าพึงพอใจกับผลลัพธ์หรือไม่ก็ตาม
(9) การสั่งงาน หมายถึงท่านได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของการเข้าถึงเนื้อหานั้นว่าสามารถเข้าถึงได้สาธารณะ ไม่ได้ปิดเป็นซ่อนส่วนตัว หรือเห็นเฉพาะบางกลุ่ม มิฉะนั้นท่านอาจจะไม่ได้รับยอดแม้ว่าท่านได้ชำระเรียบร้อยแล้ว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

(1) การใช้บริการของท่านถือเป็นความลับ ทางเราจะไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลผู้ใช้บริการ บริการที่สั่ง ปริมาณที่สั่งได้ ยกเว้นได้รับคำสั่งจากเจ้าหน้าที่รัฐ ตามคำสั่งทางกฎหมายเท่านั้น
(2) ทางระบบจะไม่นำข้อมูลของท่านไปรีวิว เผยแพร่ต่อ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดๆก็ตาม

นโยบายการคืนเงิน

(1) ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคงเหลือ คงค้างเข้าบัญชีหรือช่องทางๆใดๆก็ได้ ท่านสามารถใช้ยอดเงินคงเหลือได้โดยไม่มีกำหนดหมดอายุ ฉะนั้นกรุณาเติมเงินอย่างเพียงพอใช้งานเท่านั้น
(2) การยกเลิกงานได้จะรับเงินคืนเข้ายอดคงเหลือเท่านั้น ท่านสามารถสั่งใหม่ได้ในบริการเดิม หรือบริการอื่น
(3) หากท่านทำการเปิดข้อพิพาทกับผู้ให้บริการชำระเงิน (Payment Gateway)ทางระบบขอระงับบัญชีของท่าน และเรียกกับบริการทั้งหมดที่เคยใช้บริการมาก่อนหน้า และไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม